आमची प्रेरणा

 

मा.विनोद तावडे

मंत्री

शालेय शिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण, उच्च व तंत्र शिक्षण, मराठी भाषा, सांस्कृतिक कार्य

  मा. नंद कुमार  (I.A.S) 
प्रधान सचिव शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ,महाराष्ट्र शासन
  मा. धीरज कुमार (I.A.S) 
आयुक्त (शिक्षण ) ,महाराष्ट्र शासन 
  डॉ. गोविंद नांदेडे
संचालक,महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद ( विद्या परिषद)